Meniu

Polityka prywatności

Informacje ogólne

UAB „Ovoko” (dalej Administrator danych) określa niniejszą politykę prywatności (zwaną dalej Polityką prywatności) w celu regulowania przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora danych. Warunki określone w naszej Polityce prywatności obowiązują użytkownika za każdym razem, gdy uzyskuje on dostęp do naszych treści i/lub usług, niezależnie od używanego urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet, telewizor itp.).

Dane Administratora danych:

UAB „Ovoko”
Siedziba firmy: ul. Zirmunu 70-701, LT-09124 Wilno, Litwa
Tel. +48 732 123 420
E-mail: help@OVOKO.PL
VAT ID: LT100010771516

Bardzo istotne jest uważne przeczytanie Polityki prywatności, ponieważ użytkownik akceptuje warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową Administratora danych. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie odwiedzaj naszej witryny ani nie korzystaj z naszych treści i/lub usług.

Potwierdzamy, że dane osób odwiedzających stronę internetową Administratora danych będą zbierane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi Unii Europejskiej oraz instrukcjami organów nadzoru. Podejmowane są wszelkie uzasadnione środki techniczne i administracyjne, aby chronić gromadzone przez nas dane o osobach odwiedzających naszą witrynę przed utratą, nieuprawnionym użyciem i zmianami.

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przesyłać danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeśli masz mniej niż 16 lat, przed przesłaniem swoich danych osobowych musisz uzyskać zgodę swoich rodziców lub innych opiekunów prawnych.

Użyte w Regulaminie określenia mają znaczenie nadane im w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych nr 2016/679.

Jakie informacje o użytkownikach zbieramy?

 • miejsce zamieszkania (adres)
 • imię
 • nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
Informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron internetowych

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy również informacje, które ujawniają specyfikę korzystania z naszych usług lub automatycznie generują statystyki odwiedzin. Czytaj więcej na ten temat w rozdziale „Pliki cookie”.

Informacje ze źródeł zewnętrznych

Możemy uzyskiwać informacje o użytkownikach ze źródeł publicznych i komercyjnych (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) i łączyć je z innymi informacjami, które otrzymujemy od użytkownika lub które dotyczą użytkownika. Możemy również uzyskiwać informacje o użytkowniku z zewnętrznych serwisów społecznościowych, kiedy użytkownik się z nimi łączy, na przykład za pośrednictwem konta na Facebooku.

Inne gromadzone przez nas informacje

Możemy również zbierać inne informacje o użytkowniku, jego urządzeniu lub korzystaniu przez niego z zawartości naszej witryny za jego zgodą. 

Użytkownik ma prawo nie podawać nam pewnych informacji (takich jak informacje wymagane podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym), ale w takim przypadku może nie mieć prawa do korzystania z naszej usługi zakupów online.

Jak wykorzystujemy dane użytkownika?

Możemy wykorzystywać zebrane informacje do następujących celów:

 • Rejestracji, aby skorzystać z naszej usługi zakupów online.
 • Płatności za koszyk za pośrednictwem wybranego przez użytkownika zewnętrznego dostawcy usług bankowych.
 • Do celów marketingu bezpośredniego, *tj. takich jak wysyłanie biuletynów, dostarczanie spersonalizowanych ogłoszeń promocyjnych i wysyłanie informacji o specjalnych promocjach, oceny i analizy naszego rynku, klientów, produktów i usług (w tym zbierania opinii o produktach i usługach oraz przeprowadzania ankiet wśród klientów).
 • Uzyskiwania informacji o tym, jak ludzie korzystają z naszych usług online, aby je ulepszać i opracowywać nowe treści, produkty i usługi.
 • W inny sposób za zgodą użytkownika. ⃰
 ⃰ Informujemy, że użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy lub w dowolnym momencie wycofania zgody na przetwarzanie jego danych w wyżej wymienionych celach oznaczonych gwiazdką.

Komu udostępniamy dane użytkownika?

Zobowiązujemy się nie przekazywać danych osobowych użytkownika żadnej niepowiązanej stronie trzeciej, z wyjątkiem:

 • Jeśli mamy zgodę na ujawnienie jego danych osobowych.
 • W ramach świadczenia usług – naszym partnerom, którzy dostarczają towary lub inne zamówione przez użytkownika usługi. Przekażemy tym usługodawcom dane osobowe użytkownika tylko w zakresie niezbędnym do wykonania określonej usługi.
 • Organom ścigania, zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych.
W jaki sposób chronimy dane użytkownika?

Dane osobowe są chronione przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem i zmianą. Wdrożyliśmy środki fizyczne i technologiczne w celu ochrony wszystkich informacji, które zbieramy na potrzeby naszych usług. Przypominamy, że chociaż podejmujemy rozsądne kroki w celu ochrony danych użytkowników, żadna witryna internetowa, działanie online, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne.

Dane użytkownika

Osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane przez Administratora danych ma następujące prawa:

 • Wiedza (być informowanym) o przetwarzaniu jej danych (prawo do wiedzy);
 • Zapoznanie się z danymi i sposobem ich przetwarzania (prawo dostępu);
 • Żądanie sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych w związku z celami, w jakich są one przetwarzane (prawo do sprostowania);
 • Usuwanie lub zawieszenie przetwarzania danych (z wyjątkiem przechowywania) (prawo do usunięcia i bycia zapomnianym);
 • Prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z jednego z prawnie uzasadnionych powodów (prawo do ograniczenia);
 • Prawo do przenoszenia danych (prawo do przenoszenia);
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy takie dane są lub mają być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim dotyczy to takiego marketingu bezpośredniego;
 • Wystąpienie do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
Jeśli nie chcesz, aby twoje dane osobowe były dalej przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, możesz napisać na adres help@OVOKO.PL lub zadzwonić pod numer +48 732 123 420 i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i/lub wnieść sprzeciw wyłącznie wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania**, przetwarzania twoich danych osobowych, bez podawania przyczyny sprzeciwu.

** W oparciu o podane przez użytkownika dane osobowe, na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe mogą być profilowane w celu dostarczania dopasowanych rozwiązań i ofert. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę lub sprzeciwić się wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo skierować do Administratora danych każde żądanie lub dyspozycję związaną z przetwarzaniem danych osobowych na piśmie w jeden z następujących sposobów: przesyłką bezpośrednią na adres ul. Zirmunu 70 – 701, LT-09124 Wilno, Litwa; e-mailem: help@OVOKO.PL

Po otrzymaniu takiego żądania lub dyspozycji Administrator danych w terminie jednego miesiąca od daty wezwania udziela odpowiedzi oraz podejmuje działania lub odmawia podjęcia działań. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim przypadku w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania Administrator danych informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

Administrator danych nie może stwarzać osobom, których dane dotyczą, warunków do wykonywania powyższych praw, z wyjątkiem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w przypadkach, gdy jest to niezbędne do zapewnienia zapobiegania przestępstwom, dochodzenia i wykrywania przestępstw bądź naruszeń etyki urzędowej lub zawodowej, zagwarantowania praw osoby, której dane dotyczą, lub innych osób, oraz ochrony wolności.

Strony, usługi i produkty innych firm na naszych stronach internetowych

Strona internetowa Administratora danych może zawierać banery stron trzecich oraz linki do ich stron internetowych i usług, które nie są kontrolowane przez Administratora danych. Administrator danych nie odpowiada za bezpieczeństwo i poufność informacji gromadzonych przez osoby trzecie. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z polityką prywatności, która ma zastosowanie do witryn internetowych i usług stron trzecich, z których korzysta.

Pliki cookie