Nasi klienci mówią
Doskonały
4.5 poza 5
Dostawa do Polska
Dostawa do:

Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Poprzez niniejszą Politykę Prywatności UAB Ovoko pragnie poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz o prawach przysługujących Państwu jako podmiotowi danych w (zwanej dalej "Polityką Prywatności"). Informacje zawarte w Polityce Prywatności są istotne podczas przeglądania strony internetowej ovoko.pl (zwanej dalej "stroną internetową") oraz korzystania z usług w niej świadczonych, niezależnie od urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet itp.), z którego korzystasz.

Administratorem danych przetwarzanych na stronie internetowej jest UAB Ovoko, z siedzibą przy Žirmūnų str. 70 - 701, LT-09124 Wilno, e-mail: help@ovoko.pl , numer osoby prawnej: 304401253, numer VAT: LT100010771516.

Należy pamiętać, że UAB Ovoko świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, które należą do osób trzecich (sprzedających). UAB Ovoko nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, gdy sprzedawcy przetwarzają dane osobowe zgodnie ze swoimi procedurami. W sprawie przetwarzania danych osobowych i korzystania z praw, masz prawo do kontaktu z osobą, której produkt kupujesz.

Bardzo ważne jest, abyś uważnie przeczytał Politykę Prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje na temat przetwarzania danych osobowych i Twoich praw.

Potwierdzamy, że dane osób odwiedzających stronę internetową będą gromadzone zgodnie z wymogami obowiązującego prawa Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej oraz instrukcjami organów kontrolnych. W celu ochrony gromadzonych przez nas danych dotyczących osób odwiedzających stronę internetową przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem i zmianą, stosowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.

Strona internetowa i jej usługi są przeznaczone dla osób w wieku 16 lat i starszych. Osoby poniżej 16 roku życia muszą uzyskać pozwolenie (zgodę) swoich rodziców lub innych przedstawicieli prawnych przed skorzystaniem ze strony internetowej i jej usług.

KLUCZOWE POJĘCIA STOSOWANE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej (podmiotu danych), której tożsamość jest znana lub może być zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez odniesienie do danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, adres, adres e-mail, identyfikator internetowy itp.

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych (gromadzenie, zapisywanie, wykorzystywanie, dostęp, przechowywanie, ujawnianie itp.).

Pozostałe pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej "Rozporządzenie (UE) 2016/679"), ustawie o ochronie prawnej danych osobowych oraz innych aktach prawnych.

CELE, DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ WARUNKI LEGALNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu ułatwienia Państwu korzystania z naszych usług, w celu rejestracji na stronie internetowej oraz administrowania Państwa kontem użytkownika, będziemy przetwarzać Państwa imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, dane do logowania oraz inne niezbędne dane. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawarcia i wykonania umowy o korzystanie ze strony internetowej zgodnie z Artykułem 6(1)(b) rozporządzenia (UE) 2016/679.

W celu umożliwienia nam zawarcia i wykonania umowy zakupu towaru, powiadomienia Cię o postępie realizacji zamówienia, wystawienia faktury, prowadzenia dokumentacji księgowej, będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje o zamówionym towarze, dane do faktury, wybrany sposób dostawy towaru oraz inne informacje dotyczące realizacji umowy, informacje o płatności oraz inne niezbędne dane. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zawarcia i wykonania umowy oraz w celu spełnienia wymogów prawnych, zgodnie z Artykułami 6(1)(b), (c) rozporządzenia (UE) 2016/679.

Dla celów marketingu bezpośredniego (przy wysyłaniu biuletynów i reklam do osób odwiedzających stronę internetową, pytając o ich opinię na temat towarów i usług), będziemy przetwarzać adres e-mail i/lub numer telefonu, informacje o złożonych zamówieniach, adres IP, dane dotyczące przeglądania, inne niezbędne dane. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, zgodnie z Artykułem 6(1)(a) Rozporządzenia (UE) 2016/679, oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zgodnie z Artykułem 6(1)(f) Rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz Artykułem 69(2) ustawy o komunikacji elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego jest ważna, jeśli została wyrażona przez osobę w wieku co najmniej 16 lat.

Aby móc odpowiedzieć na Państwa zapytanie, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem strony internetowej, będziemy przetwarzać Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, treść zapytania i odpowiedzi, Państwa adres IP oraz inne informacje związane z zapytaniem. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody zgodnie z Artykułem 6(1)(a) rozporządzenia (UE) 2016/679.

W celu zapewnienia jakości usług i posiadania dowodów na komunikację, która może mieć konsekwencje prawne będziemy nagrywać rozmowy prowadzone pod numerami telefonów obsługi klienta opublikowanymi na naszych stronach internetowych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez firmę, w celu obiektywnego rozstrzygania sporów z osobami dzwoniącymi, zgodnie z Artykułami 6(1)(a), (f) rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz Artykułu 61(2) ustawy o komunikacji elektronicznej.

W celu reklamy działalności Spółki, możemy przetwarzać i publikować na naszych stronach internetowych i kontach społecznościowych wizerunki osób, recenzje działalności Spółki oraz inne dane osobowe, które dana osoba zgadza się udostępnić w określonym celu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, zgodnie z Artykułem 6(1)(a) rozporządzenia (UE) 2016/679.

W celu zapewnienia osobom fizycznym możliwości korzystania ze strony internetowej i otrzymywania usług społeczeństwa informacyjnego, w celu analizy i poprawy funkcjonowania strony internetowej i korzystania z usług, w celu wyświetlania komunikatów reklamowych, UAB Ovoko przetwarza dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową uzyskane za pomocą ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat stosowania ciasteczek znajdują się w części "Dlaczego i jakich ciasteczek używamy". UAB Ovoko przetwarza dane osobowe zebrane za ciasteczek na podstawie zgody i zgodnie z ustawą o komunikacji elektronicznej Republiki Litewskiej.

UAB Ovoko może również przetwarzać dane osobowe w innych celach, jeżeli jest to niezbędne do zgodnego z prawem prowadzenia działalności, spełnienia wymogów księgowych, podatkowych i innych aktów prawnych, obrony przed roszczeniami, pozwami sądowymi oraz ochrony uzasadnionych interesów UAB Ovoko.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie cofnąć zgodę, kontaktując się z UAB Ovoko z wykorzystaniem dowolnego kontaktu wskazanego w Polityce prywatności, a w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego - poprzez wybór odpowiednich ustawień na koncie użytkownika lub kliknięcie linku wypisania się w wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

SKĄD CZERPIEMY DANE OSOBOWE

Będziemy przetwarzać dane osobowe, które podajesz podczas rejestracji na stronie internetowej i korzystania z naszych usług, jak również dane osobowe generowane podczas korzystania ze strony internetowej (data i godzina logowania, odwiedzane strony itp.). Gromadzone dane obejmują informacje o Tobie, Twoim urządzeniu lub korzystaniu przez Ciebie z zawartości naszej strony internetowej. Dane osobowe możemy również pozyskiwać od podmiotów trzecich: dostawców usług płatniczych - w związku z dokonaną przez Państwa płatnością; dostawców usług społecznościowych - w przypadku połączenia się np. poprzez konto na Facebooku; innych podmiotów, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Mogą Państwo zrezygnować z podawania nam niektórych danych osobowych, ale może to ograniczyć funkcjonalność niektórych funkcji strony internetowej lub świadczenie usług (np. jeśli nie podadzą Państwo danych kontaktowych, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie, lub jeśli nie podadzą Państwo danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży, możemy nie być w stanie zawrzeć umowy i zrealizować Państwa zamówienia).

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Zobowiązujemy się nie przekazywać Państwa danych osobowych żadnym niepowiązanym stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

- Jeśli wyrazili Państwo zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.
 - Przekazujemy Państwa dane osobowe naszym partnerom, którzy realizują dostawy towarów lub inne usługi, o które Państwo prosili. Takim dostawcom usług przekażemy tylko tyle danych osobowych użytkownika, ile jest niezbędne do wykonania określonej usługi.
 - Abyśmy mogli prawidłowo zrealizować Państwa zamówienie, przekażemy Państwa dane osobowe sprzedawcy, którego produkt Państwo kupujecie.
 - Administracji podatkowej, organom ścigania i innym instytucjom publicznym zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej.

Możemy przekazywać lub udostępniać Państwa dane osobowe wybranym przez nas usługodawcom (firmom świadczącym usługi newslettera, usługi księgowe, utrzymanie systemów informatycznych, hosting strony internetowej, usługi przechowywania danych itp.). Dostawcy usług przetwarzają dane osobowe w imieniu i zgodnie z instrukcjami UAB Ovoko.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazujemy dane osobowe do państw trzecich w zakresie niezbędnym do zapewnienia świadczenia naszych usług i jeżeli zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków:

- Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych w państwie trzecim;

- Odbiorca zawarł umowę zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, które przewidują odpowiednie zabezpieczenia;

- W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (np. produkt musi być dostarczony pod wskazany adres), lub w wykonaniu działań przed-kontraktowych podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą (tj. w kontekście warunku określonego w Artykule 49 (1)(b) rozporządzenia (UE) 2016/679).

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okresy wymienione poniżej:

 • Dla celów administrowania kontem użytkownika - 5 lat od daty ostatniego logowania do konta;
 • W celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży towarów, dla celów księgowych, w okresie obowiązywania umowy oraz przez 10 lat po zakończeniu umowy;
 • w celu administrowania i odpowiadania na zapytania, przez 2 lata od daty zapytania;
 • dla celów marketingu bezpośredniego, przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody lub do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przez okres 1 miesiąca, w celu zapewnienia jakości usług i posiadania dowodów komunikacji, która mogłaby prowadzić do konsekwencji prawnych (nagrywanie rozmów telefonicznych).
 • Dla celów promocji i reklamy działalności firmy - tak długo, jak istnieje potrzeba publikacji informacji, z weryfikacją ich przydatności nie rzadziej niż raz na 2 lata, lub do czasu wycofania zgody przez osobę.

Dane osobowe zbierane za pomocą ciasteczek są przetwarzane przez okres ważności ciasteczek.

Po upływie powyższych terminów dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie lub zostaną przekazane do archiwum państwowego, jeżeli obowiązek ten zostanie nałożony na UAB Ovoko przez prawo.

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Podczas przetwarzania danych osobowych UAB Ovoko wdraża niezbędne organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem lub innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Środki bezpieczeństwa danych są wybierane z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ

Jako osobie, którą dane dotyczą, przysługują Pani/Panu następujące prawa egzekwowane w zakresie określonym w rozporządzeniu (UE) 2016/679:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych;
 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bez podania przyczyn sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Artykułu 6(1)(f) rozporządzenia (UE) 2016/679 (ze względu na uzasadniony interes), należy podać powody odnoszące się do konkretnego przypadku.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoby, których dane dotyczą, mogą skorzystać ze swoich praw kontaktując się z UAB Ovoko pod adresem Žirmūnų str. 70 - 701, LT-09124 Wilno lub wysyłając e-mail na adres help@ovoko.pl . O tym, jak to zrobić, można dowiedzieć się z procedury wykonywania praw osób, których dane dotyczą, przedstawionej poniżej.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej prawa zostały naruszone, może wnieść skargę do Państwowego Inspektora Ochrony Danych (L.Sapiegos str. 17, Wilno, LT-10312, www.vdai.lrv.lt) lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba, której dane dotyczą, ma miejsce zwykłego pobytu lub pracy (lista organów nadzorczych: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt). We wszystkich przypadkach prosimy o kontakt z nami przed złożeniem reklamacji, abyśmy mogli wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub w razie jakichkolwiek sugestii, prosimy o kontakt z UAB Ovoko, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

JAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O SKORZYSTANIE Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

W celu skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, należy złożyć wniosek do UAB Ovoko i przedstawić dowód tożsamości. Należy pamiętać, że nie trzeba składać wniosku, jeśli istnieją inne sposoby korzystania z praw (np. poprzez korektę danych osobowych na koncie użytkownika strony internetowej, kliknięcie linku rezygnacji w e-mailu dotyczącym marketingu bezpośredniego itp.). Wniosek musi określać, z którego z powyższych praw chcesz skorzystać i w jakim zakresie.

Osoba, której dane dotyczą, może potwierdzić tożsamość w następujący sposób:

 • Jeżeli wniosek jest składany drogą elektroniczną, musi on zostać złożony z adresu e-mail podanego przez użytkownika podczas rejestracji na stronie internetowej lub podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • Jeżeli wniosek składany jest osobiście w siedzibie spółki UAB Ovoko, należy okazać dokument tożsamości;
 • W przypadku gdy wniosek jest składany drogą pocztową, należy dostarczyć notarialnie poświadczoną kopię dokumentu tożsamości lub kopię tego dokumentu poświadczoną zgodnie z inną procedurą określoną w przepisach.

Wymóg potwierdzenia tożsamości przez osobę, której dane dotyczą, nie ma zastosowania, jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie Artykułów 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

Jeżeli spółka UAB Ovoko ma wątpliwości co do tożsamości osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić tożsamości osoby, której dane dotyczą, na podstawie informacji podanych we wniosku, spółka UAB Ovoko może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do jednoznacznego potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Kontaktując się z UAB Ovoko, można złożyć wniosek na dowolnym formularzu.

UAB Ovoko przekaże informacje o działaniach podjętych w odpowiedzi na wniosek nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty jego otrzymania. W przypadku złożonych lub wielokrotnych wniosków okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, w razie potrzeby, w zależności od stopnia złożoności i liczby wniosków. W każdym przypadku, UAB Ovoko poinformuje o przedłużeniu terminu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, podając powody przedłużenia.

Jeżeli spółka UAB Ovoko zdecyduje się nie spełnić żądania, powiadomi Państwa o tym niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania. Możesz zakwestionować taką decyzję, odwołując się do Państwowego Inspektora Ochrony Danych, a także skorzystać z innych środków zaradczych.

STRONY INTERNETOWE, USŁUGI I PRODUKTY OSÓB TRZECICH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Strona internetowa może zawierać banery i linki do stron internetowych i usług osób trzecich, które nie są kontrolowane przez UAB Ovoko. UAB Ovoko nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i prywatność informacji gromadzonych przez osoby trzecie. Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi prywatności, które mają zastosowanie do stron internetowych i usług stron trzecich, z których korzystasz.

DLACZEGO I JAKICH CIASTECZEK UŻYWAMY

Ciasteczka to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce (np. Internet Explorer, Firefox, itp.) urządzenia użytkownika (np. komputer, telefon komórkowy, tablet) podczas przeglądania strony internetowej i które zawierają informacje na temat przeglądania strony internetowej przez użytkownika.

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej ciasteczka są przesyłane do komputera użytkownika, a następnie wykorzystywane do identyfikacji komputera. Jest to powszechna praktyka przeglądania stron internetowych, która ułatwia poruszanie się po stronie internetowej, którą już odwiedziłeś i dostęp do opublikowanych na niej informacji.

Strona internetowa wykorzystuje ciasteczka do:

 • Zapewnienia funkcjonalności i wydajności strony internetowej;
 • Sprawienia, aby strona internetowa była łatwa w obsłudze;
 • Zwiększenia szybkości i bezpieczeństwa strony internetowej;
 • Wyświetlania komunikatów reklamowych.

Na stronie internetowej używamy technicznych (istotnych) ciasteczek, które są niezbędne do umożliwienia nam świadczenia określonych usług na stronie internetowej oraz do umożliwienia Państwu przeglądania i korzystania z funkcji strony internetowej. Na naszej stronie internetowej stosujemy statystyczne ciasteczka, które umożliwiają nam wykorzystanie uzyskanych informacji do poprawy funkcjonalności i korzystania ze strony internetowej. Marketingowe ciasteczka są wykorzystywane do wyświetlania komunikatów reklamowych.

Stosujemy niezbędne ciasteczka zgodnie z ustawą o komunikacji elektronicznej, natomiast inne ciasteczka są stosowane wyłącznie za zgodą osoby odwiedzającej stronę internetowej.

Ciasteczka są wykorzystywane do przetwarzania adresów IP, informacji o przeglądaniu stron internetowych, takich jak odwiedzane obszary witryny lub czas spędzony na stronie internetowej itp.

W niektórych przypadkach ciasteczka są ustawiane, a dane przez nie gromadzone są wykorzystywane przez strony trzecie. Informacje o ciasteczkach stosowanych przez osoby trzecie można znaleźć w politykach prywatności opublikowanych na stronach internetowych tych osób trzecich. Więcej informacji na temat ciasteczek używanych na stronie internetowej znajduje się w poniższej tabeli:

Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby ciasteczka nie były akceptowane lub usunąć pliki cookie, które zostały zapisane, ale może to spowodować, że niektóre funkcje strony internetowej nie będą działać. Wszystkie przeglądarki internetowe (np. Internet Explorer, Firefox, itp.) posiadają możliwość usuwania ciasteczek. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie ciasteczka, odrzucała wszystkie ciasteczka lub powiadamiała Cię, gdy plik cookie jest wysyłany. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce. Bardziej szczegółowe instrukcje zależą od używanej przeglądarki i można je znaleźć w jej menu pomocy. Jeśli używanych jest kilka przeglądarek, ustawienia należy dostosować we wszystkich przeglądarkach. Informacje o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki, można znaleźć na stroniewww.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach usunięcie ciasteczek może spowolnić szybkość przeglądania stron internetowych, ograniczyć niektóre funkcje strony internetowej lub zablokować dostęp do strony internetowej.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych osób, firm lub organizacji. Należy pamiętać, że UAB Ovoko nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych ani za ich praktyki w zakresie ochrony prywatności. W związku z tym, jeśli podążysz za linkiem z naszej strony internetowej do innych stron internetowych, powinieneś sprawdzić ich Politykę Prywatności.

Jeśli po przeczytaniu polityki prywatności mają Państwo jakiekolwiek pytania lub jeśli są Państwo zainteresowani innymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez UAB Ovoko, mogą Państwo skontaktować się z UAB Ovoko, korzystając z wyżej wymienionych kontaktów.

Skontaktuj się z nami

UAB Ovoko, Žirmūnų str. 70 - 701, LT-09124 Wilno, E-mail: help@ovoko.pl